Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 307, Now : 15 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
237 Size-Dependent Phase Transformation of Noble Metal Nanomaterials Small, 2019, 15, 1903253 Faisal Saleem, Xiaoya Cui, Zhicheng Zhang, Zhongqiang Liu, Jichen Dong, Bo Chen, Ye Chen, Hongfei Chengm, Xiao Zhang, Feng Ding, Hua Zhang 파일
236 Photoinitiated Ring-opening Metathesis Polymerization Polymer Chemistry, 2019, 57, 1791-1795 Wontae Joo, Christopher H. Chen, Jonathan P. Moerdyk, Ryan P. Deschner, Christopher W Bielawski, Carlton Grant Willson 파일
235 Nitrogen Cluster Doping for High-mobility/conductivity Graphene Films with Millimeter-sized Domains Science Advances, 2019, 5, eaaw8337 Li Lin, Jiayu Li, Qinghong Yuan, Qiucheng Li, Jincan Zhang, Luzhao Sun, Dingran Rui, Zhaolong Chen, Kaicheng Jia, Mingzhan Wang, Yanfeng Zhang, Mark H. Rummeli, Ning Kang, H. Q. Xu, Feng Ding, Hailin Peng, Zhongfan Liu 파일
234 Kinetic Modulation of Graphene Growth by Fluorine through Spatially Confined Decomposition of Metal Fluorides Nature Chemistry. (2019), 11, 730-736 Can Liu, Xiaozhi Xu, Lu Qiu, Muhong Wu, Ruixi Qiao, Li Wang, Jinhuan Wang, Jingjing Niu, Jing Liang, Xu Zhou, Zhihong Zhang, Mi Peng, Peng Gao, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Ding Ma, Ying Jiang, Xiaosong Wu, Dapeng Yu, Enge Wang, Jie Xiong, Feng Ding, Kaihui 파일
233 Adlayer‐Free Large‐Area Single Crystal Graphene Grown on a Cu(111) Foil Advanced Materials. (2019), 31, 1903615 Da Luo, Meihui Wang, Yunqing Li, Changsik Kim, Ka Man Yu, Yohan Kim, Huijun Han, Mandakini Biswal, Ming Huang, Youngwoo Kwon, Min Goo, Dulce C. Camacho‐Mojica, Haofei Shi, Won Jong Yoo, Michael S. Altman, Hyung‐Joon Shin, Rodney S. Ruoff 파일