Please enable JS

Publication

IBS Center for Multidimensional Carbon Materials
Total : 516, Now : 12 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
461 Catalytic Growth of Ultralong Graphene Nanoribbons on Insulating Substrates Advanced Materials,2022,34,28 Lyu, Bosai; Chen, Jiajun; Lou, Shuo; Li, Can; Lu Qiu; Ouyang, Wengen; Xie, Jingxu; Izaac Mitchell; Wu, Tongyao; Deng, Aolin; Hu, Cheng; Zhou, Xianliang; Shen, Peiyue; Ma, Saiqun; Wu, Zhenghan; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Wang, Xiaoqun; Liang, Qi; 파일
460 In situ imaging the dynamics of sodium metal deposition and stripping JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A,2022,10,28,14875-14883 Geng, Lin; Chao Zhao; Yan, Jitong; Chengrui Fu; Zhang, Xuedong; Yao, Jingming; Sun, Haiming; Su, Yong; Liu, Qiunan; Zhang, Liqiang; Tang, Yongfu; Feng Ding; Huang, Jianyu 파일
459 Visualizing the Anomalous Catalysis in Two-Dimensional Confined Space Nano Letters,2022,22,12,4661-4668 Wang, Zhu-Jun; Liang, Zhihua; Xiao Kong; Zhang, Xiaowen; Qiao, Ruixi; Wang, Jinhuan; Zhang, Shuai; Zhang, Zhiqun; Xue, Chaowu; Cui, Guoliang; Zhang, Zhihong; Zou, Dingxin; Liu, Zhi; Li, Qunyang; Wei, Wenya; Zhou, Xu; Tang, Zhilie; Yu, Dapeng; Wang, Enge; 파일
458 Epitaxial single-crystal hexagonal boron nitride multilayers on Ni (111) Nature,2022,606,7912,88-93 Kyung Yeol Ma; Leining Zhang; Sunghwan Jin; Wang, Yan; Yoon, Seong In; Hyuntae Hwang; Oh, Juseung; Jeong, Da Sol; Meihui Wang; Shahana Chatterjee; Kim, Gwangwoo; Jang, A-Rang; Yang, Jieun; Ryu, Sunmin; Jeong, Hu Young; Rodney S. Ruoff; Chhowalla, Manish; 파일
457 Facile preparation of aqueous-soluble fluorescent polyethylene glycol functionalized carbon dots from palm waste by one-pot hydrothermal carbonization for colon cancer nanotheranostics Scientific Reports,2022,12,1 Sangjan, Amornrat; Boonsith, Suthida; Sansanaphongpricha, Kanokwan; Thinbanmai, Tapanee; Ratchahat, Sakhon; Laosiripojana, Navadol; Wu, Kevin C.-W.; Shin, Hyeon Suk; Sakdaronnarong, Chularat 파일