Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 31, Now : 1 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
31 Agarose-Based Hierarchical Porous Carbons Prepared with Gas-Generating Activators and Used in High-Power Density Supercapacitors Energy & Fuels. 2021, 35, 19775-19783 Suhyeon Hwang, Ji Zhou, Tang Tang, Karel Goossens, Christopher W. Bielawski, Jianxin Geng 파일
30 Single-Atom Catalyst Aggregates: Size-Matching is Critical to Electrocatalytic Performance in Sulfur Cathodes Advanced Science Xiaodong Meng, Xing Liu, Xueying Fan, Xin Chen, Shang Chen, Yongqiang Meng, Manyun Wang, Ji Zhou, Song Hong, Lei Zheng, Guosheng Shi, Christopher W. Bielawski, Jianxin Geng 파일
29 Elucidation of Novel Potassium-Mediated Oxidation and Etching of Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides ACS Applied Mateirals & Interfaces. 2021, 13, 41, 49163-49171. Aram Yoon, Jung Hwa Kim, Zonghoon Lee 파일
28 Regulating Lithium Plating and Stripping by Using Vertically Aligned Graphene/CNT Channels Decorated with ZnO Particles Chemistry - A European Journal. 2021.09. Shang Chen, Kangjia Tao, Xin Chen, Yongqiang Meng, Manyun Wang, Ji Zhou, Chao Chen, Yulin Wang, Kwun Nam Hui, Christopher W. Bielawski, Jianxin Geng 파일
27 Multifunctional Macroassembled Graphene Nanofilms with High Crystallinity Advanced Materials. 2021, 2104195. Li Peng, Ying Han, Meihui Wang, Xiaoxue Cao, Junfeng Gao, Yingjun Liu, Xianjue Chen, Bin Wang, Bo Wang, Chongyang Zhu, Xiao Wang, Ke Cao, Ming Huang, Benjamin V. Cunning, Jintao Pang, Wendao Xu, Yibin Ying, Zhen Xu, Wenzhang Fang, Yang Lu Rodney S. Ruoff, 파일