Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 430, Now : 14 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
365 Regulating Lithium Plating and Stripping by Using Vertically Aligned Graphene/CNT Channels Decorated with ZnO Particles Chemistry - A European Journal. 2021.09. Shang Chen, Kangjia Tao, Xin Chen, Yongqiang Meng, Manyun Wang, Ji Zhou, Chao Chen, Yulin Wang, Kwun Nam Hui, Christopher W. Bielawski, Jianxin Geng 파일
364 Multifunctional Macroassembled Graphene Nanofilms with High Crystallinity Advanced Materials. 2021, 2104195. Li Peng, Ying Han, Meihui Wang, Xiaoxue Cao, Junfeng Gao, Yingjun Liu, Xianjue Chen, Bin Wang, Bo Wang, Chongyang Zhu, Xiao Wang, Ke Cao, Ming Huang, Benjamin V. Cunning, Jintao Pang, Wendao Xu, Yibin Ying, Zhen Xu, Wenzhang Fang, Yang Lu Rodney S. Ruoff, 파일
363 Low temperature growth of Beryllium Oxide thin films prepared via plasma enhanced atomic layer deposition Applied Surface Science. 2022, 572, 151405 Yoonseo Jang, Dohwan Jung, Prakash R. Sultane, Eric S. Larsen, Christopher W. Bielawski, Jungwoo Oh 파일
362 Encoding Enantiomeric Molecular Chiralities on Graphene Basal Planes Angewandte Chemie. 2022. 13, 15, e202117815 Yongqiang Meng, Jingbiao Fan, Meihui Wang, Wenbin Gong, Jinping Zhang, Junpeng Ma, Hongyu Mi, Yan Huang, Shu Yang, Rodney S. Ruoff, Jianxin Geng 파일
361 Electromagnetic properties of graphene aerogels made by freeze-casting Chemical Engineering Journal. 2022, 428, 131337 Le Quan, Chunhui Wang, Yali Xu, Jinlin Qiu, Hanyang Zhang, Benjamin Cunning, Ming Huang, Huijie Wei, Won Kyung Seong, Jaehong Seo, Hua Wang, Faxian Qin, Jinfeng Zhu, Hua-Xin Peng, Rodney S. Ruoff 파일