Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 504, Now : 13 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
444 Dynamic Tuning of Moiré Superlattice Morphology by Laser Modification ACS Nano,2022,16,5,8172-8180 Wang, Xinyun; Zhao, Yuzhou; Xiao Kong; Zhang, Qi; Ng, Hong Kuan; Lim, Sharon Xiaodai; Zheng, Yue; Wu, Xiao; Watanabe, Kenji; Xu, Qing-Hua; Taniguchi, Takashi; Eda, Goki; Goh, Kuan Eng Johnson; Jin, Song; Loh, Kian Ping; Feng Ding; Sun, Wanxin; Sow, Chorng 파일
443 Atomically Thin Synapse Networks on Van Der Waals Photo-Memtransistors ADVANCED MATERIALS, 2023, 35, 4 Gunho Moon; Seok Young Min; Cheolhee Han; Suk-Ho Lee; Heonsu Ahn; Seung-Young Seo; Feng Ding; Kim, Seyoung; Moon-Ho Jo 파일
442 Structural analysis of hyperbranched polyhydrocarbon synthesized by electrochemical polymerization Polymer Chemistry, 2022, 13, 5309-5315 Sun Hwa Lee, Jae Hong Seo, Eunhye Shin, Se Hun Joo, Onur Buyukcakir, Yi Jiang, Minhyeok Kim, Hyunju Nam, Sang Kyu Kwak, Rodney S. Ruoff. 파일
441 Using Single-Crystal Graphene to Form Arrays of Nanocapsules Enabling the Observation of Light Elements in Liquid Cell Transmission Electron Microscopy Nano Letters. 2022, 22, 18, 7423-7431 Chanhee Lee, Ming Huang, Da Luo, Ji-Eun Jang, Changhyun Park, Sujin Kang, Rodney S. Ruoff, Sunghwan Jin, Hyun-Wook Lee 파일
440 Regulating the Solvation Structure of Potassium Ions Using a Multidentate Ether in Potassium Metal Batteries ACS Applied Energy Materials. 2022, 5, 9, 10366-10374. Chao Chen, Ji Zhou, Wenbin Gong, Xueying Fan, Xiaodong Meng, Shang Chen, Longhua Sun, Yongqiang Meng, Kangjia Tao, Burak Ulgut, Pingchuan Sun, Christopher W. Bielawski, Jianxin Geng 파일