Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 57, Now : 6 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
32 Formation Mechanism, Growth Kinetics, and Stability Limits of Graphene Adlayers in Metal-Catalyzed CVD Growth Advanced Materials Interfaces DOI: 10.1002/admi.201800255 Zhu-Jun Wang, Feng Ding, Gyula Eres, Markus Antonietti, Robert Schloegl, Marc Georg Willinger 파일
31 In Situ Assembly of 2D Conductive Vanadium Disulfide with Graphene as a High-Sulfur-Loading Host for Lithium-Sulfur Batteries Advanced Energy Materials DOI: 10.1002/aenm.201800201 Xingyu Zhu, Wen Zhao, Yingze Song, Qiucheng Li, Feng Ding, Jingyu Sun, Li Zhang, Zhongfan Liu 파일
30 Ultrathin Graphdiyne Film on Graphene through Solution-phase van der Waals Epitaxy Science Advances 2018;4:eaat6378 Xin Gao, Yihan Zhu, Ding Yi, Jingyuan Zhou, Shishu Zhang, Chen Yin, Feng Ding, Shuqing Zhang, Xiaohui Yi, Jichen Wang, Lianming Tong, Yu Han, Zhongfan Liu, Jin Zhang 파일
29 Camphor-Enabled Transfer and Mechanical Testing of Centimeter-Scale Ultrathin Films Advanced Materials. 2018, 30, 1800888, DOI: 10.1002/adma.201800888 Bin Wang, Da Luo, Zhanching Li, Youngwoo Kwon, Meihui Wang, Min Goo, Sunghwan Jin, Ming Huang, Yongtao Shen, Haofei Shi, Feng Ding, Rodney S. Ruoff 파일
28 Chirality-controlled Synthesis of Single-walled Carbon Nanotubes—From Mechanistic Studies Toward Experimental Realization Materials Today Xiao Wang, Maoshuai He, Feng Ding 파일