Please enable JS

Publication

IBS Center for Multidimensional Carbon Materials
Total : 45, Now : 5 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
25 The transition metal surface dependent methane decomposition in graphene chemical vapor deposition growth Nanoscale, 2017, 9, 11584 Xinlan Wang, Qinghong Yuan, Jia Li and Feng Ding 파일
24 Lightweight and Ultrastrong Polymer Foams with Unusually Superior Flame Retardancy ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 26392−26399 Linli Xu, Linhong Xiao, Pan Jia, Karel Goossens, Peng Liu, Hui Li, Chungui Cheng, Yong Huang, Christopher W Bielawski and Jianxin Geng 파일
23 Porous Two-Dimensional Monolayer Metal–Organic Framework Material and Its Use for the Size-Selective Separation of Nanoparticles ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9 (33), pp 28107–28116 Yi Jiang, Gyeong Hee Ryu, Se Hun Joo, Xiong Chen, Sun Hwa Lee, Xianjue Chen, Ming Huang, Xiaozhong Wu, Da Luo, Yuan Huang, Jeong Hyeon Lee, Bin Wang, Xu Zhang, Sang Kyu Kwak, Zonghoon Lee, and Rodney S. Ruoff 파일
22 Probing Evolution of Twist-Angle-Dependent Interlayer Exctions in MoSe2/WSe2 van der Waals Heterostructures ACS NANO, DOI:10.1021/acsnano.7b00640, pp. 4041-4050 Pramoda K. Nayak, Yevhen Horbatenko, Seongjoon Ahn, Gwangwoo Kim, Jae-Ung Lee, Kyung Yeol Ma, A-Rang Jang, Hyunseob Lim, Dogyeong Kim, Sunmin Ryu, Hyeonsik Cheong, Noejung Park, Hyeon Suk Shin 파일
21 Graphene Growth with 'no' Feedstock 2D Materials Fangzhu Qing, Ruitao Jia, Bao-Wen Li, Chunlin Liu, Congzhou Li, Bo Peng, Longjiang Deng, Wanli Zhang, Yanrong Li, Rodney S Ruoff, Xuesong Li 파일