Please enable JS

Publication

IBS Center for Multidimensional Carbon Materials
Total : 45, Now : 4 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
30 Realizing battery-like energy density with asymmetric supercapacitors achieved by using highly conductive three-dimensional graphene current collectors J. Mater. Chem. A, 2017,5, 13347-13356 Jongha Hwang, Sun-I. Kim, Jong-Chul Yoon, Seong-Ji Ha and Ji-Hyun Jang 파일
29 The physics and chemistry of graphene-on-surfaces Chem. Soc. Rev., 2017,46, 4417-4449 Guoke Zhao, Xinming Li, Meirong Huang, Zhen Zhen, Yujia Zhong, Qiao Chen, Xuanliang Zhao, Yijia He, Ruirui Hu, Tingting Yang, Rujing Zhang, Changli Li, Jing Kong, Jian-Bin Xu, Rodney S. Ruoff and Hongwei Zhu 파일
28 Ultrafast epitaxial growth of metre-sized single-crystal graphene on industrial Cu foil Sci. Bull. 62 (2017) 1074–1080 Xiaozhi Xu, Zhihong Zhang, Jichen Dong, Ding Yi, Jingjing Niu, Muhong Wu, Li Lin, Rongkang Yin, Mingqiang Li, Jingyuan Zhou, Shaoxin Wang, Junliang Sun, Xiaojie Duan, Peng Gao, Ying Jiang, Xiaosong Wu, Hailin Peng, Rodney S. Ruoff and Kaihui Liu 파일
27 Growth and Characterization of BeO Thin Films Grown by Atomic Layer Deposition Using H2O and O-3 as Oxygen Sources J. Phys. Chem. C, 2017, 121 (32), pp 17498–17504 Woo Chul Lee, Cheol Jin Cho, Sangtae Kim, Eric S. Larsen, Jung Hwan Yum, Christopher W Bielawski, Cheol Seong Hwang and Seong Keun Kim 파일
26 Remote Control Grubbs Catalysts That Modulate Ring-Opening Metathesis Polymerizations J. Polym. Sci. A: Polym. Chem. 2017, 55, 2949–2960 Aaron J. Teator and Christopher W Bielawski 파일