Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 258, Now : 5 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
238 Cyclic (Aryl)(Amido)Carbenes: NHCs with Triplet‐like Reactivity Angewandte Chemie International Edition. 2019, 58, 16320-16325 Prakash R. Sultane, Guillermo Ahumada, Daniel Janssen-Muller, Christopher W Bielawski 파일
237 Size-Dependent Phase Transformation of Noble Metal Nanomaterials Small, 2019, 15, 1903253 Faisal Saleem, Xiaoya Cui, Zhicheng Zhang, Zhongqiang Liu, Jichen Dong, Bo Chen, Ye Chen, Hongfei Chengm, Xiao Zhang, Feng Ding, Hua Zhang 파일
236 Photoinitiated Ring-opening Metathesis Polymerization Polymer Chemistry, 2019, 57, 1791-1795 Wontae Joo, Christopher H. Chen, Jonathan P. Moerdyk, Ryan P. Deschner, Christopher W Bielawski, Carlton Grant Willson 파일
235 Nitrogen Cluster Doping for High-mobility/conductivity Graphene Films with Millimeter-sized Domains Science Advances, 2019, 5, eaaw8337 Li Lin, Jiayu Li, Qinghong Yuan, Qiucheng Li, Jincan Zhang, Luzhao Sun, Dingran Rui, Zhaolong Chen, Kaicheng Jia, Mingzhan Wang, Yanfeng Zhang, Mark H. Rummeli, Ning Kang, H. Q. Xu, Feng Ding, Hailin Peng, Zhongfan Liu 파일
234 Kinetic Modulation of Graphene Growth by Fluorine through Spatially Confined Decomposition of Metal Fluorides Nature Chemistry. (2019), 11, 730-736 Can Liu, Xiaozhi Xu, Lu Qiu, Muhong Wu, Ruixi Qiao, Li Wang, Jinhuan Wang, Jingjing Niu, Jing Liang, Xu Zhou, Zhihong Zhang, Mi Peng, Peng Gao, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Ding Ma, Ying Jiang, Xiaosong Wu, Dapeng Yu, Enge Wang, Jie Xiong, Feng Ding, Kaihui 파일