Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 45, Now : 4 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
30 The physics and chemistry of graphene-on-surfaces Chem. Soc. Rev., 2017,46, 4417-4449 Guoke Zhao, Xinming Li, Meirong Huang, Zhen Zhen, Yujia Zhong, Qiao Chen, Xuanliang Zhao, Yijia He, Ruirui Hu, Tingting Yang, Rujing Zhang, Changli Li, Jing Kong, Jian-Bin Xu, Rodney S. Ruoff and Hongwei Zhu 파일
29 Ultrafast epitaxial growth of metre-sized single-crystal graphene on industrial Cu foil Sci. Bull. 62 (2017) 1074–1080 Xiaozhi Xu, Zhihong Zhang, Jichen Dong, Ding Yi, Jingjing Niu, Muhong Wu, Li Lin, Rongkang Yin, Mingqiang Li, Jingyuan Zhou, Shaoxin Wang, Junliang Sun, Xiaojie Duan, Peng Gao, Ying Jiang, Xiaosong Wu, Hailin Peng, Rodney S. Ruoff and Kaihui Liu 파일
28 Growth and Characterization of BeO Thin Films Grown by Atomic Layer Deposition Using H2O and O-3 as Oxygen Sources J. Phys. Chem. C, 2017, 121 (32), pp 17498–17504 Woo Chul Lee, Cheol Jin Cho, Sangtae Kim, Eric S. Larsen, Jung Hwan Yum, Christopher W Bielawski, Cheol Seong Hwang and Seong Keun Kim 파일
27 Hydrogenation of monolayer molybdenum diselenide via hydrogen plasma treatment JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C 43 (2017) 11294 Kyung Yeol Ma, Seong In Yoon, A-Rang Jang, Hu Young Jeong, Yong-Jin Kim, Pramoda K. Nayak and Hyeon Suk Shin 파일
26 Remote Control Grubbs Catalysts That Modulate Ring-Opening Metathesis Polymerizations J. Polym. Sci. A: Polym. Chem. 2017, 55, 2949–2960 Aaron J. Teator and Christopher W Bielawski 파일