Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 295, Now : 3 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
285 Atom Transfer Radical Polymerization in the Solid‐State Angewandte Chemie International Edition. 2020. 59. 2-9 Hong Y. Cho, Christopher W Bielawski 파일
284 Local Carbon Concentration Determines the Graphene Edge Structure The Journal of Physical Chemistry Letters. 2020, 11, 9, 3451-3457 Da Li, Yanchao Wang, Tian Cui*, Yanming Ma, and Feng Ding 파일
283 Seeded Growth of Large Single-crystal Copper Foils with High-index Facets Nature. 581, 406-410(2020) Muhong Wu, Zhibin Zhang, Xiaozhi Xu, Zhihong Zhang, Yunrui Duan, Jichen Dong, Ruixi Qiao, Sifan You, Li Wang, Jiajie Qi, Dingxin Zou, Nianze Shang, Yubo Yang, Hui Li, Lan Zhu, Junliang Sun, Haijun Yu, Peng Gao, Xuedong Bai, Ying Jiang, Zhu-Jun Wang, Feng 파일
282 Fermi Velocity Renormalization in Graphene Probed by Terahertz Time-domain Spectroscopy 2D Materials. 7 (2020) 035009 Patrick R Whelan, Qian Shen, Binbin Zhou, I G Serrano, M Venkata Kamalakar, David M A Mackenzie, Jie Ji, Deping Huang, Haofei Shi, Da Luo, Meihui Wang, Rodney S. Ruoff, Antti-Pekka Jauho, Peter U Jepsen, Peter Boggild, Jose M Caridad 파일
281 Highly Ordered and Dense Thermally Conductive Graphitic Films from a Graphene Oxide/Reduced Graphene Oxide Mixture Matter. 2, 1198-1206 Abozar Akbari, Benjamin Cunning, Shalik R. Joshi, Chunhui Wang, Dulce C. Camacho-Mojica, Shahana Chatterjee, Vijayakumar Modepalli, Collin Cahoon, Christopher W Bielawski, Pavel Bakharev, Hun-Ho Kim, Rodney S. Ruoff 파일