Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 68, Now : 8 page
twitter
Outcomes 게시판
No. Subject Link
33 Thiometallate Precursors for the Synthesis of Supported Pt and PtNi Nanoparticle Electrocatalysts: Size-focusing by S Capping Nanoscale. 2020, 12, 10498-10504 Wooyong Choi, Jong Min Kim, Chang-Kyu Hwang,Myeonggi Choe, Seongheon Baek, Hyeong Woo Ban, Da Hwi Gu, Hyewon Jeong, Keun Hwa Chae, Youngjoon Lim, Zonghoon Lee, Jin Young Kim, Jae Sung Son 파일
32 Direct Growth of Nanopatterned Graphene on Sapphire and Its Application in Light Emitting Diodes Advanced Functional Materials. 2020, 2001483 Zhaolong Chen, Hongliang Chang, Ting Cheng, Tongbo Wei , Ruoyu Wang, Shenyuan Yang, Zhipeng Dou, Bingyao Liu, Shishu Zhang, Yadian Xie, Zhiqiang Liu, Yanfeng Zhang, Jinmin Li, Feng Ding, Peng Gao, Zhongfan Liu 파일
31 Atom Transfer Radical Polymerization in the Solid‐State Angewandte Chemie International Edition. 2020. 59. 2-9 Hong Y. Cho, Christopher W Bielawski 파일
30 Local Carbon Concentration Determines the Graphene Edge Structure The Journal of Physical Chemistry Letters. 2020, 11, 9, 3451-3457 Da Li, Yanchao Wang, Tian Cui*, Yanming Ma, and Feng Ding 파일
29 Seeded Growth of Large Single-crystal Copper Foils with High-index Facets Nature. 581, 406-410(2020) Muhong Wu, Zhibin Zhang, Xiaozhi Xu, Zhihong Zhang, Yunrui Duan, Jichen Dong, Ruixi Qiao, Sifan You, Li Wang, Jiajie Qi, Dingxin Zou, Nianze Shang, Yubo Yang, Hui Li, Lan Zhu, Junliang Sun, Haijun Yu, Peng Gao, Xuedong Bai, Ying Jiang, Zhu-Jun Wang, Feng 파일