Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 182, Now : 6 page
Outcomes 게시판
No. Subject Link
157 Vanadium Dioxide-Graphene Composite with Ultrafast Anchoring Behavior of Polysulfides for Lithium-Sulfur Batteries ACS Appl. Mater. Interface 10 (2018) 15733 Yingze Song, Wen Zhao, Xingyu Zhu, Li Zhang, Qiucheng Li, Feng Ding, Zhongfan Liu, and Jingyu Sun 파일
156 Mechanically Assisted Self‐Healing of Ultrathin Gold Nanowires Small 14 (2018) 1704085 Binjun Wang, Ying Han, Shang Xu, Lu Qiu, Feng Ding, Jun Lou, and Yang Lu 파일
155 In situ atomic-scale observation of monolayer graphene growth from SiC Nano Res. 11 (2018) 2809 Kaihao Yu, Wen Zhao, Xing Wu, Jianing Zhuang, Xiaohui Hu, Qiubo Zhang, Jun Sun, Tao Xu, Yang Chai, Feng Ding, and Litao Sun 파일
154 Functionalized boron nitride membranes with ultrafast solvent transport performance for molecular separation Nat. Commun. 9 (2018) 1902 Cheng Chen, Jiemin Wang, Dan Liu, Chen Yang, Yuchen Liu, Rodney S. Ruoff, and Weiwei Lei 파일
153 In situ edge engineering in two-dimensional transition metal dichalcogenides Nat. Commun. 9 (2018) 2051 Xiahan Sang, Xufan Li, Wen Zhao, Jichen Dong, Christopher M. Rouleau, David B. Geohegan, Feng Ding, Kai Xiao, and Raymond R. Unocic 파일