Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 179, Now : 4 page
Outcomes 게시판
No. Subject Link
164 Chirality-controlled Synthesis of Single-walled Carbon Nanotubes—From Mechanistic Studies Toward Experimental Realization Materials Today Xiao Wang, Maoshuai He, Feng Ding 파일
163 Highly Oriented Monolayer Graphene Grown on a Cu/Ni(111) Alloy Foil ACS NANO 2018, 12, 6117-6127, DOI: 10.1021/acsnano8b02444 Ming Huang, Mandakini Biswal, Hyo Ju Pakr, Sunghwan Jin, Deshun Qu, Seokmo Hong, Zhili Zhu, Lu Qiu, Da Luo, Xiaochi Liu, Zheng Yang, Zhongliu Liu, Yuan Huang, Hyunseob Lim, Won Jong Yoo, Feng Ding, Yeliang Wang, Zhonghoon Lee, Rodney S. Ruoff 파일
162 What Drives Metal-Surface Step Bunching in Graphene Chemical Vapor Deposition? Physical Review Letters DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.246101 Ding Yi, Da Luo, Zhu-Jun Wang, Jichen Dong, Xu Zhang, Marc-Georg Willinger, Rodney S. Ruoff, Feng Ding 파일
161 How Low Nucleation Density of Graphene on CuNi Alloy is Achieved Advanced Science 2018, 5, 1700961 DOI: 10.1002 Yifan Liu, Tianru Wu, Yuling Yin, Xuefu Zhang, Qingkai Yu, Debra J. Searles, Feng Ding, Qinghong Yuan, Xiaoming Xie 파일
160 Freezing-Casting Produces a Graphene Oxide Aerogel with a Radial and Centrosymmetric Structure ACS NANO DOI: 10.1021/acsnano.8b01747 Chunhui Wang, Xiong Chen, Bin Wang, Ming Huang, Bo Wang, Yi Jiang, Rodney S. Ruoff 파일