Please enable JS

Outcomes

IBS CENTER FOR MULTIDIMENSIONAL CARBON MATERIALS
Total : 134, Now : 3 page
Outcomes 게시판
No. Subject Link
124 Mechanical properties of atomically thin boron nitride and the role of interlayer interactions Nat. Commun. 8, 15815 (2017) Aleksey Falin, Qiran Cai, Elton J.G. Santos, Declan Scullion, Dong Qian, Rui Zhang, Zhi Yang, Shaoming Huang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Matthew R. Barnett, Ying Chen, Rodney S. Ruoff and Lu Hua Li 파일
123 Evidence of Local Commensurate State with Lattice Match of Graphene on Hexagonal Boron Nitride ACS Nano, 2017, 11 (7), pp 7084–7090 Na Yeon Kim, Hu Young Jeong, Jung Hwa Kim, Gwangwoo Kim, Hyeon Suk Shin and Zonghoon Lee 파일
122 Realizing battery-like energy density with asymmetric supercapacitors achieved by using highly conductive three-dimensional graphene current collectors J. Mater. Chem. A, 2017,5, 13347-13356 Jongha Hwang, Sun-I. Kim, Jong-Chul Yoon, Seong-Ji Ha and Ji-Hyun Jang 파일
121 The physics and chemistry of graphene-on-surfaces Chem. Soc. Rev., 2017,46, 4417-4449 Guoke Zhao, Xinming Li, Meirong Huang, Zhen Zhen, Yujia Zhong, Qiao Chen, Xuanliang Zhao, Yijia He, Ruirui Hu, Tingting Yang, Rujing Zhang, Changli Li, Jing Kong, Jian-Bin Xu, Rodney S. Ruoff and Hongwei Zhu 파일
120 Ultrafast epitaxial growth of metre-sized single-crystal graphene on industrial Cu foil Sci. Bull. 62 (2017) 1074–1080 Xiaozhi Xu, Zhihong Zhang, Jichen Dong, Ding Yi, Jingjing Niu, Muhong Wu, Li Lin, Rongkang Yin, Mingqiang Li, Jingyuan Zhou, Shaoxin Wang, Junliang Sun, Xiaojie Duan, Peng Gao, Ying Jiang, Xiaosong Wu, Hailin Peng, Rodney S. Ruoff and Kaihui Liu 파일